โครงการค่ายพุทธธรรมนำสันติสุข

โครงการค่ายพุทธธรรมนำสันติสุข โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์

ณ วัดวังสมบูรณ์

ระหว่างวันที่ 2 – 4 มีนาคม 2560