บุคลากร

บุคลากรทางการศึกษา

o3-คำสั่งโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์-คำสั่งแต่

คณะกรรมการการนิเทศการจัดการเรียนการสอน

ผู้บริหาร

นายสุเทพ  ไผ่ล้อม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ตำแหน่งเลขที่ 

ผอ.ชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ 081-983-4056

  

นางสาวพัชราภรณ์  เดชสุภา

องผู้อำนวยการโรงเรียน  

ตำแหน่งเลขที่  2178

รองผู้อำนวยการโรงเรียน  ชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ 08-5699-1750

   
   

สายชั้นปฐมวัย
 

 

นางสาวศิริวรรณ  พงษ์สุวรรณ

หัวหน้างานวิชาการฝ่ายปฐมวัย

ครู คศ.2

ตำแหน่งเลขที่ 2292

ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่2/2

ทรศัพท์ 08-0017-3104

 

 

นายพงษ์ศักดิ์  เรตสันเที๊ยะ

ครู คศ.1

ตำแหน่งเลขที่ 946

ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/1

โทรศัพท์ 

   

นางสาวสมเกียรติ  ดันตนรัมย์

ครู คศ.1

ตำแหน่งเลขที่ 2189

ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/3

โทรศัพท์ 

นางสาวปฏิมา  คำชมพู

ครู คศ.1

ตำแหน่งเลขที่ 375

ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/4

โทรศัพท์ 

นางสาวกาญจนาพร  ชามกลม

ครูอัตราจ้าง

ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่2/5

ทรศัพท์ 08-0017-3104

 

นางสาวจันทร์จิรา  สืบสุนทร

ครูผู้ช่วย

ตำแหน่งเลขที่ 2187

ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/3

โทรศัพท์

นางยุพิน  เรืองสุขสุด

ครู คศ.3  

ตำแหน่งเลขที่ 2191

ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/4

โทรศัพท์ 08-6150-9600

นางอารีฟา  เอียดฤทธิ์

ครูผู้ช่วย

ตำแหน่งเลขที่ 123450

ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/5

โทรศัพท์ 

นางสาวภีมพียา  สว่างสาลี

พนักงานราชการ

ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 

โทรศัพท์ 

นางสาวนพวรรณ  รื่นนาม

ครูพี่เลี้ยง    

ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 

โทรศัพท์ 

 

นางอารีรัตน์ ฐาโอษฐ์

ครูผู้ช่วย

ตำแหน่งเลขที่ 

ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/1

โทรศัพท์ 

สายชั้นประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวสงกรานต์  กาญกิ่งไพร 

ครู  คศ.1

ตำแหน่งเลขที่ 1749

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1

โทรศัพท์ 

นางสาวปาณิตา  ศรีชาหลวง

ครู  คศ.1  

ตำแหน่งเลขที่ 1513

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2

โทรศัพท์ 

นางดวงใจ  แจ่มเพ็ง

ครู คศ.3  

ตำแหน่งเลขที่ 2180

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3

โทรศัพท์ 08-9072-2906

 

นางนัดศรา  พราหมณ์ชื่น

ครู คศ.3 

ตำแหน่งเลขที่ 2196

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่1/4

โทรศัพท์ 08-1940-2007

 

นางธัญญาลักษณ์  หลงชิน

ครูผู้ช่วย  

ตำแหน่งเลขที่ 467

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2

โทรศัพท์ 

ประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวอรจิรา  สุวิเศษ

ครูผู้ช่วย  

ตำแหน่งเลขที่ 2203

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1

โทรศัพท์

   

นางฉอเลาะ  โคสาสุ

ครู คศ.3  

ตำแหน่งเลขที่ 2183

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3

โทรศัพท์

นางสาวสุนิสา  สัมโมทย์

ครูอัตราจ้าง  

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4

โทรศัพท์ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่3

นางสาวพรพนา  เขตต์สิงห์

ครูผู้ช่วย  

ตำแหน่งเลขที่ 666

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1

โทรศัพท์

นางจุฬารัฐ  วงษ์คำนา

ครู คศ.3 

ตำแหน่งเลขที่ 2199

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

โทรศัพท์ 08-1377-9031

นายณัฐวัฒน์  ชัยอ่อน

ครูผู้ช่วย  

ตำแหน่งเลขที่ 1207

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3

โทรศัพท์

นางสมสนิท  สารรัมย์

ครู คศ.3 

ตำแหน่งเลขที่ 4861

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4

โทรศัพท์ 

   

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวนิศารัตน์  ลิขุนทด

ครูผู้ช่วย  

ตำแหน่งเลขที่ 461

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1

โทรศัพท์

นางสุพินดา  ทรงศิริศักดิ์

ครู  คศ.3

ตำแหน่งเลขที่ 2188

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

โทรศัพท์ 08-1863-8195

นางสาววราลักษณ์  สิทธิพล

ครูผู้ช่วย  

ตำแหน่งเลขที่ 731

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3

โทรศัพท์

นางสาวสุริษา  สุขจันทร์

ครูผู้ช่วย  

ตำแหน่งเลขที่ 2204

ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4

โทรศัพท์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสายสมร  นำลาภ

ครู  คศ.3

ตำแหน่งเลขที่ 2204

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 

โทรศัพท์ 

นายโชคชัย  ทศกรณ์

ครูผู้ช่วย  

ตำแหน่งเลขที่ 429

ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2

โทรศัพท์

นางสาวนาลนภา พันธ์ุมิตร

ครู คศ.1  

ตำแหน่งเลขที่ 328

ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3

โทรศัพท์

นายไพโรจน์  ภาคโพธิ์

ครู  คศ.3

ตำแหน่งเลขที่ 1109

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4

โทรศัพท์ 

   

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาววิไลลักษณ์  เงินสมบัติ

ครูผู้ช่วย  

ตำแหน่งเลขที่ 1055

ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

โทรศัพท์

นางสาวปัทมาพร  หนูทอง

ครูผู้ช่วย  

ตำแหน่งเลขที่ 2235

ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

โทรศัพท์

นางสิริมา  พ่วงศรี

ครู  คศ.2

ตำแหน่งเลขที่ 3551

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

โทรศัพท์ 

นางสาวถานมาศ  โปร่งจิตต์

ครูผู้ช่วย  

ตำแหน่งเลขที่ 506

ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4

โทรศัพท์

ครูพิเศษ  
   
   
   

นายศราวุธ  พงษ์รักษ์

ครู  คศ.3

ตำแหน่งเลขที่ 2204

ครูประจำวิชา

โทรศัพท์ 

นายมานะ  แจ่มเพ็ง

ครู  คศ.3

ตำแหน่งเลขที่ 1267

ครูประจำวิชา 

โทรศัพท์ 

นางสาวศรนุช  สุวรรณกูล

 

ครู  คศ.3

ตำแหน่งเลขที่ 2190

ครูประจำวิชา

โทรศัพท์ 

นายไชยา  นำลาภ

ครู  คศ.3

ตำแหน่งเลขที่ 2181

ครูประจำวิชา 

โทรศัพท์ 

 

นายเอกสิทธ์  วงษ์อ่อน

ครู  คศ.2

ตำแหน่งเลขที่ 2673

ครูประจำวิชา 

โทรศัพท์ 

  นายวัชรเมศฆ์  ตั้งเทียมพงษ์

 

ครูคศ.1 

ตำแหน่งเลขที่ 911

ครูประจำวิชา

โทรศัพท์ 08-4863-0617

   
   
   

สายชั้นมัธยมศึกษา

  นางกัณยารัศมี  ศิริธีรพัฒน์

 

ครู คศ.3 

ตำแหน่งเลขที่ 2185

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1

โทรศัพท์ 08-9032-3495

  นายภูดิส  สะเทิงรัมย์

 

ครูผู้ช่วย

ตำแหน่งเลขที่ 213

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1

โทรศัพท์ 

นางสาวจิรภรณ์  เนาแสง

ครู คศ.3

ตำแหน่งเลขที่ 118

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/2

โทรศัพท์ 08-9235-6824

นางสาววาสนา  มิ่งอรุณ

ครู คศ.1

ตำแหน่งเลขที่ 134

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2

โทรศัพท์ 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงจันทร์เพ็ญ  สันติเวทย์วงศ์

ครู คศ.2

ตำแหน่งเลขที่ 2249

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3

โทรศัพท์ 

นายจารุวัฒน์  อังกุระศรี

ครู คศ.1

ตำแหน่งเลขที่ 868

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3

โทรศัพท์ 

ส.ต.ท.วรจิตร  ห่อดี

 

ครู  คศ.3   

ตำแหน่งเลขที่ 2186

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

โทรศัพท์ 08-1864-4431

นางสาวชญาดา  อ่อนหวาน

ครูผู้ช่วย

ตำแหน่งเลขที่ 2184

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

โทรศัพท์ 08-9378-6572

   

นางสาวนิภารัตน์  ถาดทอง

ครูผู้ช่วย

ตำแหน่งเลขที่ 793

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2

โทรศัพท์ 

นางสาวพนิดา  คำตม

ครูผู้ช่วย

ตำแหน่งเลขที่ 3038

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3

โทรศัพท์ 

นางสาวนันท์ธิดา  แจ่มเพ็ง

ครู คศ.1

ตำแหน่งเลขที่ 1860

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

โทรศัพท์ 08-0099-4309

นายอลงกรณ์  จงรักษ์

ครู คศ.3

ตำแหน่งเลขที่ 838

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

โทรศัพท์ 

นางสาวสุรีรัตน์  ศุภนาม

ครู คศ.1

ตำแหน่งเลขที่ 2197

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2

โทรศัพท์ 

นางละออ  คงกระพันธุ์

ครู คศ.3

ตำแหน่งเลขที่ 2202

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3

หัวหน้างานบริหารวิชาการมัธยมศึกษา

โทรศัพท์ 08-1983-4364

นายอนุรักษ์  พร้อมบัวป่า

ครู คศ.1

ตำแหน่งเลขที่ 1966

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3

โทรศัพท์ 

 

 

นายพรรณรินทร์  ศรีเพ็ชร์

พนักงานราชการ

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

โทรศัพท์