home

previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider


ระดับชั้นอนุบาลระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

admin

่24 มิถุนายน 2022

admin

่22 มิถุนายน 2022

admin

่18 มิถุนายน 2022

admin

่18 มิถุนายน 2022

admin

่18 มิถุนายน 2022

admin

่16 มิถุนายน 2022

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (O1 - O43)

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
- O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
- O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
- O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนป้องกันการทุจริต
- O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
- O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
- O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
- O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
- O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน